Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Organizacje pozarządowe / Konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Z dniem 14 lutego 2014r Burmistrz Miasta Podkowa Leśna na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) i uchwałą nr 168/XXXV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014″
ogłasza:

Termin składania wniosków upływa 13 marca 2014r. o godz. 16.00. Zapraszamy!

Sprawdź również

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzeniu Ministra …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content