Ważne:

Deklaracje

Szanowni Państwo!

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą maksymalna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona na podstawie ilości zużytej wody z nieruchomości zamieszkałej nie może przekroczyć 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. 149,68 zł.

Przypominamy, że aby skorzystać ze zniżki należy dokonać zmiany danych w DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na terenie Miasta Podkowa Leśna.

Deklarację można złożyć:

– osobiście w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna;

– przesłać ją na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna: ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna;

– przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Podkowa Leśna, na Platformie Usług Administracji Publicznej pod adresem http://epuap.gov.pl poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwały;

– na adres poczty elektronicznej: urzadmiasta@podkowalesna.pl.

Zał. 1 Deklaracja – gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zał. 2 Deklaracja – gospodarowanie odpadami komunalnymi – domki letniskowe

Ulga z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z poźn. zm.) można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Ze zwolnienia może skorzystać każdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, który wszystkie bioodpady będzie gromadzić we własnym kompostowniku. Aby skorzystać z ulgi należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ulga z tytułu kompostowania wynosi 0,60 zł za każdy m3 zadeklarowanej zużytej wody. Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.podkowalesna.pl lub w Urzędzie Miasta.

Przypominamy, że deklaracja kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach i uzyskanie ulgi w opłatach za odbiór odpadów są równoznaczne z tym, że z tych gospodarstw nie będą odbierane brązowe worki z bioodpadami, zarówno sprzed posesji, jak i w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Nie dotyczy to odbioru trawy i liści. Mieszkańcy, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów, nadal będą mogli odwozić te odpady do PSZOK’u oraz korzystać z dodatkowych zbiórek akcyjnych organizowanych przez Urząd Miasta.

Mieszkaniec, który chce skorzystać z ulgi powinien wypełnić deklarację i złożyć ją osobiście w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, przesłać ją na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna: ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna lub przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Podkowa Leśna, na Platformie Usług Administracji Publicznej pod adresem http://epuap.gov.pl poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwały lub na adres poczty elektronicznej: urzadmiasta@podkowalesna.pl.

Zał. 1 Deklaracja – gospodarowanie odpadami komunalnymi (link otwiera się w nowej zakładce)

Zał. 2 Deklaracja – gospodarowanie odpadami komunalnymi- domki letniskowe (link otwiera się w nowej zakładce)

Stan obowiązujący od 1 maja 2019 r. – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Miasta  na sesji 14 marca br. podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Po wnikliwym zapoznaniu się z materiałami (analizami, wyliczeniami itd.) oraz dyskusji radni przyjęli, że zasadna będzie zmiana formy opłaty dotychczasowej liczonej od osoby na opłatę od ilości zużytej wody z danej nieruchomości. Nowe zasady naliczania opłaty obowiązują od 1 maja 2019 roku.

Najważniejsze zasady:

Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny wynosi – 9 zł za m3 zużytej wody.
 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny wynosi – 18 zł za m3 zużytej wody.
 • Zużycie wody będące podstawą do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi opomiarowanie faktycznego zużycia wody z nieruchomości, ustalone w oparciu o wodomierz główny.
 • Zgodnie z art. 6q. 1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.  U.  z  2018  r. poz. 1454, 1629) w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Na podstawie ww regulacji prawnej, to mieszkaniec ma obowiązek, podobnie jak w przypadku deklaracji dotyczącej ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości złożyć informację o wysokości prognozowanego zużycia wody.
 • Deklaracje można składać za każdym razem gdy to zużycie ulega zmianie np. raz w miesiącu lub tak jak proponuje Miasto przyjąć je na podstawie średniej z możliwie długiego, (np. średniej za ostatnie 12 miesięcy) 
 • W deklaracji przyjmujemy prognozę mieszkańca, która może być skorygowana decyzją administracyjną w przypadku gdy zajdzie taka konieczność uwiarygodniona stanem zużycia wody różniącym się od prognozy zapisanej w deklaracji.
 • W przypadku braku, na nieruchomości, licznika do odczytu zużycia wody lub gdy na nieruchomości używana jest woda z własnego ujęcia, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami jest deklaracja z prognozą zużycia wody złożona przez mieszkańca, analogicznie jak w przypadku nieruchomości wyposażonej w licznik
 • Osoby, które korzystają ze studni, zachęcamy do dokonania opomiarowania własnego ujęcia, tak, aby stawka była liczona od faktycznego zużycia, a nie ryczałtem. Urząd Miasta będzie weryfikował wszystkie przypadki indywidualnie w oparciu o średnie zużycie wody.   
 • Powyższe zasady obowiązują właścicieli wszystkich typów lokali mieszkalnych.

KAŻDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ NOWĄ DEKLARACJĘ . Może to zrobić:

 • osobiście w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/40 lub
 • przesłać na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna: ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna lub
 • przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Podkowa Leśna, na Platformie Usług Administracji Publicznej pod adresem http://epuap.gov.pl poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwały lub na adres poczty elektronicznej: urzadmiasta@podkowalesna.pl.

Uchwała została podjęta w obecności 14 radnych – 13 za, 1 wstrzymujący się.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w następujących terminach:
– do 15 marca danego roku, (za miesiące: styczeń, luty, marzec)
– do 15 maja danego roku, (za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec)
– do 15 września danego roku, (za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień)
– do 15 listopada danego roku, (za miesiące: październik, listopad, grudzień)

na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany dla każdej nieruchomości.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 759 21 21 w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Podkowa Leśna, pok. nr 11.
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 73/VIII/2019 – wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Miasta Podkowa Leśna, na której zamieszkują mieszkańcy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 54/V/2019 – wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku

 

Sprawdź również

Plan polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego nr 335 „Przyszłość” w sezonie 2022/2023

Urząd Miasta Podkowa Leśna zawiadamia o planowanych polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim Nr 399 w …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content