Ważne:
Strona Główna / SYSTEM POWIADAMIANIA SMS

SYSTEM POWIADAMIANIA SMS

SMS

Zachęcamy do przystąpienia do programu System Powiadamiania SMS i Email dla Miasta Podkowa Leśna.

Za pośrednictwem Systemu Powiadamiania SMS i Email są przekazywane informacje dotyczące spraw związanych z:

 

  • sytuacjami alarmowymi w mieście (m.in. przerwami w dostawie prądu),
  • odbiorem odpadów,
  • utrudnieniami w mieście (np. w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi i remontami, planowanymi remontami),
  • wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi, samorządowymi konsultacyjnymi organizowanymi w Mieście Podkowa Leśna,
  • przypomnieniami o ważnych terminach (np. terminach płatności podatków i opłat lokalnych oraz o istniejących zaległościach z tego tytułu).

 

Aby zarejestrować się w Systemie Powiadamiania SMS i Email, należy wypełnić Formularz Rejestracji, który jest dostępny do pobrania na stronie internetowej miasta www.podkowalesna.pl albo w siedzibie Urzędu.

Uzupełniony i podpisany formularz można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, przesłać go listownie na adres siedziby Urzędu Miasta Podkowa Leśna: ul. Akacjowa 39/41, 05 – 807 Podkowa Leśna albo za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informuję, że Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41 05 – 807 Podkowa Leśna tel. 22 75 92 100 email: urzadmiasta@podkowalesna.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu otrzymywania informacji z Systemu Powiadamiania SMS i Email dla Miasta Podkowa Leśna.

Informacje będą przesyłane na podstawie Państwa deklaracji i w zgodzie z art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U. z 2020, poz. 344) oraz art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr. 171 poz. 1800 z zm.), na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dotyczących spraw bieżących Miasta Podkowa Leśna.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO. Mają Państwo prawo do  dostępu do danych, sprostowania swoich danych, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych. Ponadto przysługuje Państwu wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa. Informujemy, że Państwa dane nie są przekazywane poza obszar EOG

W związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych z odbieraniem wiadomości SMS i Email, kosztów abonamentowych ani kosztów związanych z zapisaniem się lub wypisaniem się z Systemu Powiadamiania SMS i E-mail dla Miasta Podkowa Leśna.

Zarządzenie nr 61/2020 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 4 maja 2020 w sprawie wprowadzenia Systemu Powiadamiania SMS i E-mail dla Miasta Podkowa Leśna

Regulamin Systemu Powiadamiania SMS i E-mail dla Miasta Podkowa Leśna

Formularz rejestracji/aktualizacji

Formularz_rezygnacji

 

 

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content