Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 listopada 2022 roku

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 listopada 2022 roku

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 listopada 2022 roku
dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację
zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w 2022 roku

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna informuje, iż w dniu 14 listopada 2022 roku został ogłoszony konkurs ofert na realizację wybranych zadań publicznych w 2022 roku:

Zadanie 1. Realizacja projektów dokumentujących i popularyzujących historię Miasta Podkowa Leśna, w tym wzmacniających lokalną tożsamość.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 3 350 zł.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r.,poz. 1327 z późn.zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 267/XXXIV/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” w skład komisji konkursowej wejdą:

a)  przedstawiciele Urzędu Miasta Podkowa Leśna,
b)  osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub owe podmioty biorące udział w konkursie,
c)  osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres działań, których dotyczy konkurs (głos doradczy).

Zgłoszeń do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu, tj. do dnia 2 grudnia 2022 r. do godz. 12.00. Zgłoszenia prosimy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41.

 

Wzór zgłoszenia: Załącznik nr 1

W przypadku większej liczby chętnych osób do składu komisji, wskazanych przez organizacje

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyboru dokona Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej.

 

W przypadku braku osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, komisja konkursowa zostanie powołana z przedstawicieli Burmistrza Miasta Podkowa Leśna oraz ekspertów.

Niniejszy komunikat zamieszcza się na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna.

                                                                                            Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

                                                                                                                           /-/

                                                                                                          Artur Tusiński

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 listopada 2022 r.

Sprawdź również

Nabór organizacji do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021–2027

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content