Ważne:

Biuro Rady Miasta

Główny specjalista w Ref. OSO Beata Krupa, tel.: 22 759 21 06, radamiasta@podkowalesna.pl

Do zadań pracownika obsługującego Biuro Rady Miasta należy m.in.:

 • prowadzenie biura Rady, w tym zapewnienie obsługi administracyjnej, załatwianie wszelkich spraw kancelaryjno-technicznych związanych z obsługą Rady,
 • obsługa organizacyjno-techniczna komisji i sesji Rady,
 • współpraca z Wydziałem Prawnym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Redakcją Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego,
 • prowadzenie rejestru interpelacji oraz wniosków radnych i komisji oraz kontrola terminowej ich realizacji,
 • prowadzenie rejestru uchwał Rady,
 • zawiadamianie radnych i zapraszanych gości o sesjach i zebraniach Komisji,
 • rozsyłanie dokumentów i projektów uchwał na sesje i komisje Rady oraz rozsyłanie dokumentów z sesji do adresatów,
 • ogłaszanie uchwał sesji zgodnie z sentencją uchwały,
 • przygotowywanie projektów uchwał dotyczących organizacji i funkcjonowania Rady oraz w innych sprawach w zakresie uzgodnionym z przełożonym,
 • zapewnianie możliwości organizacyjnych dla zebrań komisji Rady i odbywania dyżurów przez radnych,
 • prowadzenie rejestru przyznanych przez Radę tytułów honorowych obywateli,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami na ławników,
 • publikowanie uchwał, protokołów i nagrań z sesji,
 • przekazywanie – za pośrednictwem Kancelarii Urzędu – korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych, prowadzenie jej ewidencji i archiwizacji,
 • prowadzenie strony podkowalesna.esesja.pl, informacji dot. Rady w BIP Miasta oraz na stronie internetowej Miasta,
 • umieszczanie zawiadomień o sesjach i komisjach Rady na tablicach informacyjnych, a także na stronach j.w.,
 • planowanie i rozliczanie wydatków związanych z obsługą Rady, w tym przygotowywanie informacji do wypłat diet radnych,
 • wykonywanie poleceń służbowych Przewodniczącego Rady,
 • organizowanie szkoleń dla radnych.

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju 15.12.2022

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju w dniu 15.12.2022 r. – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content