Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Nabór organizacji do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021–2027

Nabór organizacji do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021–2027

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (dalej zwany KM FEM21-27).

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać się do następujących obszarów tematycznych:

 1. cztery organizacje pozarządowe właściwe ze względu na różne rodzaje działalności objęte programem;
 2. dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska;
 3. dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 4. dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz promowania równości szans i niedyskryminacji (organizacje te obejmują inny obszar działalności niż organizacje, o której w punkcie 3);
 5. dwie organizacje pozarządowe wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
 6. dwie federacje organizacji pozarządowych.

Nabór obejmuje wybór 28 organizacji pozarządowych do składu KM FEM21-27, w tym 14 będących członkami i 14 będących stałymi zastępcami członków KM FEM21-27.

Kandydaci na członków i stałych zastępców członków KM FEM21-27 powinni spełniać następujące kryteria:

 1. posiadać nieposzlakowaną opinię,
 2. posiadać wyższe wykształcenie,
 3. posiadać doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji FEM 2021-2027,
 4. brać aktywny udział i angażować się w konsultowanie programu FEM 2021-2027,
 5. posiadać znajomość europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego,
 6. dysponować czasem niezbędnym do prac w Komitecie, posiadać tzw. kompetencji miękkich: zdolności analityczne i komunikatywność, samodzielność oraz kreatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy, umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów, umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac Komitetu od środowisk, które członkowie Komitetu reprezentują.

Kalendarz wyborczy stanowi załącznik nr 1.

Organizacja pozarządowa może się zgłosić za pomocą formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 2. Zgłoszenia przyjmowane są od 15 do 24 listopada 2022 r. do końca dnia.

Formularz zgłoszeniowy na członka KM FEM21-27, podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, należy przesłać w formacie.pdf, na adres poczty elektronicznej: dialog@mazovia.pl, w tytule maila należy wpisać – Zgłoszenie do KM FEM21-27.

Zgłoszenia przesłane po terminie, w formie skanu, zgłoszenia nieczytelne, posiadające niewypełnione pola lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.

Po opublikowaniu przez komisję wyborczą listy zgłoszonych kandydatur, które pozytywnie przeszły weryfikację, organizacje, które nie zgadzają się z opublikowaną listą mają prawo do wniesienia protestu do Komisji Odwoławczej w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów. Protest powinien być podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, który przesyła się w formie dostępnej, w formacie .pdf, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: dialog@mazovia.pl, w tytule maila należy wpisać – Protest _ Zgłoszenie do KM FEM21-27.

Zasady głosowania podmiotów wskazanych w § 2 ust. 8 oraz § 3 ust. 3 Ordynacji odbywają się na zasadach ogólnych.

Źródło informacji: mazovia.pl

Uchwała Nr 220/2022 MRDPP z dnia 14.11.2022r.
Załącznik do uchwały nr 220/2022 MRDPP – Ordynacja wyborcza
Załącznik nr 1 Kalendarz wyborczy
Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy

Sprawdź również

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 listopada 2022 roku

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 listopada 2022 rokudotyczący zgłaszania osób do komisji …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content